Hjem

Den 8. august i år møttes 13 lundehundentusiaster  hos Solvor Melum. De ønsket å drøfte et tiltak som, så langt de visste, var nytt innen klubben. Målet var å skaffe rede på om det var interesse for å danne en avdeling Trøndelag innen NLK.

Avdelinger eller geografiske grupperinger el.l. er ikke hjemlet i klubbens lover. De fremmøtte var således klar over at et slikt tiltak ville måtte vurderes av NLK’s styre, og at generalforsamlingen ev. måtte ta standpunkt til saken, sannsynligvis gjennom en lovendring.De fremmøtte gav uttrykk for at de syntes ideen var god, og det ble vedtatt å starte arbeidet med den hensikt å få etablert en avdeling som nevnt. Arbeidsgruppen som ble valgt, besto av Gunn-Tove Ormset(leder), Eiliv Hofstad(sekr.), Rita Daverdin(kass.) og Hanna Gautun.

Disse arrangerte møte for medlemmene i Norsk Lundehund klubb i Nord- og Sør-Trøndelag på Stjørdal den 23. oktober i år. Der ble det enstemmig vedtatt av de fremmøtte å søke å opprette en Avdeling Trøndelag av NLK. Et interimstyre bestående av Rita Daverdin (leder), Hanna Gautun (nestleder), Eiliv Hofstad (sekr.), Gunn-Tove Ormset (kass.) og Solvor  Melum ble valgt.

Interimstyret har gjort henvendelse til NLK om å få godkjent en avd. Trøndelag. Styret har også sagt seg interessert i å arrangere klubbens spesialutstilling i 2008.

På møtene har det vært en rådende oppfatning at etablering av avdelinger i div. former, ev. styrking av eksisterende slike, er i tråd med intensjonene bak NKK’s nyorganisering. Interimstyret vil gjerne ta fatt på arbeidet og ser frem til en positiv behandling i klubbens organer, sier lederen.